مساجد مقدس ترين اماكـن دنياست يعني جاي تجلي گاه نور پروردگارمتعال بر بندگان صالح شان مي باشد پس بايد ادب خاص را در اين مكان اختيار كرد و همچنين مساجد بهترين مكان براي متقيان و عاشقان دين رسول الله«ص» ميباشد.حضرت انس بن مالك«رض» از رسول مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي«ص» روايت ميكند كه ايشان در […]

مساجد مقدس ترين اماكـن دنياست يعني جاي تجلي گاه نور پروردگارمتعال بر بندگان صالح شان مي باشد پس بايد ادب خاص را در اين مكان اختيار كرد و همچنين مساجد بهترين مكان براي متقيان و عاشقان دين رسول الله«ص» ميباشد.
حضرت انس بن مالك«رض» از رسول مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي«ص» روايت ميكند كه ايشان در حديثي ارشاد فرمودند …

(كسيكه ميخواهد با الله«ج» محبت كند او با من محبت كند وكسيكه ميخواهد با من محبت كند او بايد با اصحاب من محبت برقراركند و كسيكه با اصحاب من محبت ورزد او بايد با قرآن كريم محبت داشته باشد وخلاصه اينكه كسيكه مي خواهد با قرآن كريم محبت بورزد او بايد با مساجد محبت بر قرار كند ، زيرا مساجد خانه هاي پروردگارمتعال در روي زمين هستند و الله«ج» در آنها بركات نازل مي فرمايد، آنها هم ‹مساجد› متبرك اند واهـل آنها ‹كسانيكه به مساجد محبت بورزند› هم متبرك هستند، آنها هم درحفظ خداوند«ج» اند و اهــل آنها هم در حفظ خداوند«ج» اند ، آنها به نماز مشغول ميباشند و الله«ج» كارهاي آنان را انجـام مـيـدهد و آنها درمساجد مي باشند و الله «ج» درغياب آنها اموال و اولاد شان را حفظ ميكند).
علماي كرام و بزرگان دين در آداب مساجد ‹ بيست › چيز را ذكر نموده اند و ما در اينجا بطور فشرده آنها را بيان مي نماييم.
1- اينكه فرد مومن بايد به پاي راست داخل مسجد شود زيرا اين عمل يكي از سنتهاي گهربار پيامبراسلام«ص» ميباشد.
2- اينكه فرد مومن دعايي دخول مسجد را بايد وقت داخل شدن به آن چنين بخواند « الـهـم افـتـح لي ابـواب رحـمـتـك ».
3- اينكه فرد مومن اگر به هنگام ورود به مسجد كساني را جلوتر از خود درآن نشسته ببيند ، بايد بر آنان سلام بگــويد واگر كسي را در آن نيابد بگويد ‹السلام علينا و علي عبادالله صالحـــين› اما اين درصورتي است كه حاضريـــن مسجد به نماز نفل و يا تلاوت قرآن كريم و يا تسبيحات و غيره … مشغول نباشند و گرنه سلام گفتن بر آنها مناسب نيست.
4- اينكه فرد مومن بداند كه اگر پیاز یاز سير خورده و يا دهنش بد بوي باشد آمدنش در مسجد خوب نـيست تا اينكه دهنش را از بد بوي پاك كند.
5- اينكه فرد مومن نبايد در مسجد وقت خود را به شوخي و مزاح ، لهو و لهب ، غيبت كردن و غيره… اعمال ناروا مصرف نمايد .
6- اينكه فرد مومن به محض ورود به مسجد قبل ازنشستن دو ركعت نماز ‹تحيهّ المسجد› بخواند‹ اين هم زماني است كه درآن وقت، نماز خواندن مكروه نباشد مثلاً ‹وقت طلوع آفتاب، وقت نصف النهار يعني زمانيكه آفتاب در وسط آسمان باشد حـدوداً ساعت دوازده و عين غروب آفتاب›.
7- اينكه فرد مومن در مسجد خريد و فروش ننمايد و يا بحث آن را نيز به زبان نيآورد.
8- اينكه فرد مومن در صفاي مسجد بايد كوشش نمايد و كثافات را در مسجد نيآورد.
9- اينكه فرد مومن براي تلاش گمشده خود در مسجد اعلام نكند.
10- اينكه فرد مومن در مسجد نبايد با صداي بلند حرف بزند زيرا مزاحمت مي شود به نمازگزاران و يا كسانيكه تلاوت قرآن كريم را ميكنند .
11- اينكه فرد مومن در مسجد نبايد به سخن دنيوي خود را مشغول كند بلكه در مسجد بايد لبان خود را با ذكر و ياد الله«ج» بجنباند .
12- اينكه فرد مومن در مسجد نبايد براي نشستن جاي خود با فرد مسلمان ديگري نزاع و دعوا كند « مخصوصاً در نماز جمعه » .
13- اينكه فرد مومن در مسجد از روي شانه هاي نماز گزاران به قصد رفتن به صف اول كاملاً  پرهيز نمايد « مخصوصاً در نماز جمعه » .
14- اينكه فرد مومن در مسجد از جلو نمازگزاران عبور نكند .
15- اينكه فرد مومن در مسجد از انداختن آب بـيـني و آب دهان خود جداً خود داري كند .
16- اينكه فرد مومن در مسجد انگشتان دست خود را بصدا در نيآورد البته از روي تكبر .
17- اينكه فرد مومن در مسجد با هيچ قسمت از بدن خود بازي نكند .
18- اينكه فرد مومن در مسجد از نجاسات و پليديها ، پاك و صاف باشد « با وضو باشد » و فرد ديوانه و كودك را با خود در آن نيآورد .
19- اينكه فرد مومن در مسجد به كثرت به ذكر الله سبحان مشغول باشد و وقت خود را بـيـهوده نگذارند .
20- اينكه فرد مومن درخارج شدن ازمسجد اول بايد پاي چپ خودرا بيرون كند و دعاي خروج مسجد راچنين بخواند« الهم اني اسئلك من فضلك و رحمتك ».
توجه : بزرگان دين گفته اند كسيكه اين آداب را بجا بيآورد ، او حق مسجد را اداء كرده است و مسجد براي او محل امن و امان است. و در اخـير مي توان اين را هم از جمله آداب مسجد بيان نمود و آن اينكه برادران هنگام داخل شدن به مسجد مبايل هاي خويش را خاموش نمايند.
مَرجع: کلمه به نقل از كتاب «گنجينه آداب اسلامي»