انواروب: اطلاحات مروبط به آزادی استفاده کارمندان دولتی از روسری و حذف مراسم صبحگاهی در مدارس ابتدایی، پس از انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته شد.به این ترتیب از این پس با تغییر ماده پنجم قانون سال ۱۹۸۲ در مورد طرز پوشش در ادرات دولتی و در چارچوب طرح گسترش دمکراسی در ترکیه، […]

انواروب: اطلاحات مروبط به آزادی استفاده کارمندان دولتی از روسری و حذف مراسم صبحگاهی در مدارس ابتدایی، پس از انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته شد.
به این ترتیب از این پس با تغییر ماده پنجم قانون سال ۱۹۸۲ در مورد طرز پوشش در ادرات دولتی و در چارچوب طرح گسترش دمکراسی در ترکیه، کارمندان دولتی در استفاده از روسری آزاد شدند.
اما کارمندان قوای مسلح ترکیه، نیروهای امنیتی و نیز قضات و دادستانان در قوه قضائیه که می بایست لباسهای فورم ویژه ای بر تن کنند از این قانون مستثنی شناخته شدند.
همچنین براساس اصلاحات صورت گرفته در راسای طرح گسترش دمکراسی، ضمن تغییر دستورالعمل موجود در مدارس ابتدایی از سوی وزارت آموزش ملی ترکیه، “سوگند دانش آموزان” که در مراسم صبحگاهی انجام می شد حذف می گردد.