انوار وب: بر اساس گزارش روزنامه های ازبکستان، حکومت سعی بر تشدید ممنوعیت حجاب دارد. یکی از نیروهای امنیتی گفته است: بزودی از دانش آموزان دختر تعهدنامه گرفته خواهد شد که براساس قانون دیگر حجاب نداشته باشند. قانون ازبکستان حجاب در اماکن عمومی و مدارس و دانشگاه ها را ممنوع نموده است.  وی افزود: عدم […]

انوار وب: بر اساس گزارش روزنامه های ازبکستان، حکومت سعی بر تشدید ممنوعیت حجاب دارد. یکی از نیروهای امنیتی گفته است: بزودی از دانش آموزان دختر تعهدنامه گرفته خواهد شد که براساس قانون دیگر حجاب نداشته باشند.

قانون ازبکستان حجاب در اماکن عمومی و مدارس و دانشگاه ها را ممنوع نموده است.

 وی افزود: عدم پایبندی به تعهد و مخالفت با قانون، جریمه ای معادل ده برابر مزد یا پانزده روز زندانی دارد و در صورت تکرار بعد از پرداخت جریمه، مدت دو سال زندانی نیز در نظر گرفته شده است.

شبکه های خبری ازبک زبان از افزوده شدن شکایت های مردمی برعلیه مسئولین بخاطر تشدید و سخت گیری بر حجاب خبر می دهند.

شایان ذکرست که 93 درصد مردم ازبکستان مسلمان می باشند.

منبع: شبكة الألوكة.