انوار وب: باحضور رئیس ارشاد اسلامی شهرستان تایباد ازفعالان فرهنگ کتابخوانی کانون فرهنگی مسجدامام علی (ع) اهل سنت تجلیل شد.مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب کانون فرهنگی وهنری حافظ درمحل مسجدامام علی (ع)اهل سنت شهرتایباد باحضور مردم ومسئولین برگزارگردید. درابتدای این مراسم مولوی سلطان احمدقادری به بیان اهمیت علم وعلم آموزی ومطالعه دراسلام پرداخت وانجام فعالیتهای فرهنگی […]

انوار وب: باحضور رئیس ارشاد اسلامی شهرستان تایباد ازفعالان فرهنگ کتابخوانی کانون فرهنگی مسجدامام علی (ع) اهل سنت تجلیل شد.
مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب کانون فرهنگی وهنری حافظ درمحل مسجدامام علی (ع)اهل سنت شهرتایباد باحضور مردم ومسئولین برگزارگردید. درابتدای این مراسم مولوی سلطان احمدقادری به بیان اهمیت علم وعلم آموزی ومطالعه دراسلام پرداخت وانجام فعالیتهای فرهنگی وهنری درمساجد را به نفع جوانان ونوجوانان دانست.

در ادامه حمزه آزاد رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی تایباد برپایی نمایشگاههای کتاب درمساجد را امری لازم ومهم دانست و برضرورت آگاه سازی مردم وخصوصا جوانان ازطریق کتاب تاکیدنمود و ازبرگزارکنندگان این نمایشگاه خواست درسالهای آینده علاوه برکتابهای دینی کتابهایی درزمینه جوانان،تهاجم فرهنگی وخطراتی که جامعه راتهدیدمیکند و همچنین کتبی درموضوع سبک زندگی اسلامی به نمایشگاه بیفزایند.
دبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان تایباد ، اعتقادات تشیع وتسنن درزمینه توحید،نبوت،معاد،قرآن ،اهل بیت(ع) وبسیاری ازاصول وفرع را یکی دانست وافزود: دشمن درطول تاریخ برای رسیدن به ثروت وقدرت ، مظلومین راطعمه خود قرارداده و امروز مسلمانان طعمه رسیدن صهیونیست هاوآمریکایی ها به اهداف ومقاصدشان شده اند.
وی ادامه داد : دلیل جنایات، ناامنی وجنگهای داخلی درکشورهای اسلامی قطعا عدم آگاهی و اطلاع مذاهب اسلامی نسبت به یکدیگراست . مطمئنا برپایی نمایشگاههای کتاب وتشویق نمودن مردم به کتاب خوانی و کسب اطلاعات در مورد مذاهب مختلف اسلامی بسیاری ازمشکلات رامرتفع و اختلاف و تفرقه را در بین مسلمانان کم مینماید.
منبع: تایباد خبر