انواروب | مولوی گل محمد منصوری، مولوی حسین احمد شهیدی، مولوی فاضل مرادی و مولوی شمس الدین مطهری چهارتن از اساتید حوزه علمیه احناف خواف که چهارشنبه ۲۳ خرداد در حین سفر در شهر ارومیه بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۴ تیر آزاد شدند./احناف خواف

انواروب | مولوی گل محمد منصوری، مولوی حسین احمد شهیدی، مولوی فاضل مرادی و مولوی شمس الدین مطهری چهارتن از اساتید حوزه علمیه احناف خواف که چهارشنبه ۲۳ خرداد در حین سفر در شهر ارومیه بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۴ تیر آزاد شدند./احناف خواف