عکسی که از یکی از خیابانهای بروکسل پایتخت بلژیک گرفته شده و تعداد بسیار زیاد خانمهای محجبه را نشان می دهد

عکسی که از یکی از خیابانهای بروکسل پایتخت بلژیک گرفته شده و تعداد بسیار زیاد خانمهای محجبه را نشان می دهد