انوار وب: اعضای یکی از گروه های تندروی راست گرا در انگلیس اقدام به نوشیدن شراب در مقابل مسجد شرق لندن برای تحریک جامعه اسلامی می کنند.یک گروه تندروی راست گرا در انگلیس «گشت های مسیحی» را برای تحریک مسلمانان در لندن راه اندازی کر ده اند. پل گلدینگ، یکی از اعضای این گروه که […]

انوار وب: اعضای یکی از گروه های تندروی راست گرا در انگلیس اقدام به نوشیدن شراب در مقابل مسجد شرق لندن برای تحریک جامعه اسلامی می کنند.
یک گروه تندروی راست گرا در انگلیس «گشت های مسیحی» را برای تحریک مسلمانان در لندن راه اندازی کر ده اند.

پل گلدینگ، یکی از اعضای این گروه که یکی از اعضای سابق حزب ملی انگلیس است در این باره می گوید:یکی از کارهای ما نوشیدن شراب در مقابل مسجد شرق لندن برای تحریک کردن مسلمانان است.
وی افزود: ما کماکان به این کار ادامه می دهیم و به ویژه آخر هر هفته در آنجا خواهیم بود.
این گروه اولین ویدئوی خود را در یوتوب منتشر کرده است که نشان می دهد آنها بروشورهایی که روس آنها کلمه «مقاومت» نوشته شده است در دست دارند.
منبع: شبستان