به گفته دانشمندان انسان در سنین ۲۳ و ٦۹ بیشتر احساس خوشبختی میکند.تحقیقات پژوهشگران مرکز پرفمنس اقتصادی لندن نشان میدهد، نمودار احساس خوشختی انسان در طول زندگی به حرف “U” شباهت دارد. انسانها در سن ۲۳ سالگی بیش از هر وقت دیگری احساس خوشحالی کرده و بسیار خوشبین هستند ولی با افزایش سن و میانسالی […]

به گفته دانشمندان انسان در سنین ۲۳ و ٦۹ بیشتر احساس خوشبختی میکند.
تحقیقات پژوهشگران مرکز پرفمنس اقتصادی لندن نشان میدهد، نمودار احساس خوشختی انسان در طول زندگی به حرف “U” شباهت دارد.

انسانها در سن ۲۳ سالگی بیش از هر وقت دیگری احساس خوشحالی کرده و بسیار خوشبین هستند ولی با افزایش سن و میانسالی روحیه آنان ضعیفتر میشود. بر اساس این تحقیقات، انسانها پس از گذراندن این دوره و با گذشت زمان و پخته تر شدن افکار و شخصیت آنها، در ٦۹ سالگی مجددا احساس خوشبختی میکنند.
این تحقیق که بر روی ۲۳ هزار نفر در بین سنین ۱۷ تا ۸٥ سال انجام گرفت، نشان داد که جوانان انتظارات زیادی از آینده دارند و با گذشت زمان از میزان انتظارات آنان کاسته میشود. بر اساس این تحقیق انسانها با پا سن گذاشتن در برابر مسائل از خودگذشتگی بیشتری نشان میدهند. این نیز باعث احساس خوشبختی در آنان میشود.
منبع: اخبار جهان اسلام