روزی روزگاری اهالی دهکده ای تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند.  در روز موعود همه‌ی مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند ولي تنها یک دختربچه با خودش چتر آورده بود!. فردیس نیچه: باور چیست؟ از کجا سرچشمه می‌گیرد ؟ هر باور چیزی را حقیقی انگاشتن است.   گردآورنده: علي اصغر يعقوبي

روزی روزگاری اهالی دهکده ای تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند.  در روز موعود همه‌ی مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند ولي تنها یک دختربچه با خودش چتر آورده بود!.
فردیس نیچه: باور چیست؟ از کجا سرچشمه می‌گیرد ؟ هر باور چیزی را حقیقی انگاشتن است.

 

گردآورنده: علي اصغر يعقوبي