🔸دکتررحیمی؛ با پیگیری های انجام شده تا کنون چندین بار مسئولین استانی و نمایندگان وزارت بهداشت از بیمارستان تایباد بازدید و تایید کردند که بیمارستان تایباد قدیمی و فرسوده است و همچنین جوابگوی جمعیت تایباد نیست، به جدیت پیگیر حل این معضل هستم تا ضمن رفع مشکلات بیمارستان فعلی، احداث بیمارستان جدید شروع شود. 🔸دکتر […]

🔸دکتررحیمی؛ با پیگیری های انجام شده تا کنون چندین بار مسئولین استانی و نمایندگان وزارت بهداشت از بیمارستان تایباد بازدید و تایید کردند که بیمارستان تایباد قدیمی و فرسوده است و همچنین جوابگوی جمعیت تایباد نیست، به جدیت پیگیر حل این معضل هستم تا ضمن رفع مشکلات بیمارستان فعلی، احداث بیمارستان جدید شروع شود.

🔸دکتر جوانمردی نماینده وزیر بهداشت؛ برای اولین بار به شهرستان مرزی تایباد آمدم، و با بازدیدی که از بیمارستان داشتم، وضعیت بخش های داخلی بیمارستان (اورژانس، دیالیز و…) مناسب نبود و نیاز است تا احداث بیمارستان جدید زودتر آغاز شود، و تغییراتی در بیمارستان فعلی صورت بگیرد، از نظر تجهیزات و اضافه کردن پزشک متخصص هم حتما پیگر خواهیم بود تا برای مردم خوب تایباد خدمتی را انجام دهیم./پایگاه اطلاع رسانی دکتر رحیمی