امام احمد بن حنبل-رحمه الله-: من مشغول به حفظ قرآن بودم، تا اینکه در پی حدیث رفتم و نتوانستم حفظ قرآن را به پایان برسانم از خداوند خواستم تا بر من احسان کند و توفیق حفظ قرآن را عطا نماید. و در دعایم نگفتم که در عافیت این احسان را بکند. تا اینکه در زندان […]

امام احمد بن حنبل-رحمه الله-:
من مشغول به حفظ قرآن بودم، تا اینکه در پی حدیث رفتم و نتوانستم حفظ قرآن را به پایان برسانم از خداوند خواستم تا بر من احسان کند و توفیق حفظ قرآن را عطا نماید. و در دعایم نگفتم که در عافیت این احسان را بکند. تا اینکه در زندان و زمانی که با غل و زنجیر بسته بودم، موفق به حفظ قرآن شدم. لذا هرگاه از خداوند چیزی را می خواهی بگو که خداوندا در عافیت این احسان را عطا کن.
مناقب الامام احمد۳۹