تعصبات قومی_مذهبی و تنگ‌نظری و خشونت و عاطفه‌گرایی و نبش‌قبر رخدادهای خفتهٔ تاریخی، به بیدارکردنِ شیر خفته‌ای می‌ماند که چون بیدار شود، به کسی رحم نمی‌کند… بزرگ‌ترین خطری که حکومت‌ها را تهدید می‌کند، گرایش به خشونت است، پدیده‌ای که در سال‌ها و خصوصاً ماه‌های اخیر سربرآورده است؛ چه اگر آتش چیزی برای بلعیدن نیابد، خودش […]

تعصبات قومی_مذهبی و تنگ‌نظری و خشونت و عاطفه‌گرایی و نبش‌قبر رخدادهای خفتهٔ تاریخی، به بیدارکردنِ شیر خفته‌ای می‌ماند که چون بیدار شود، به کسی رحم نمی‌کند…
بزرگ‌ترین خطری که حکومت‌ها را تهدید می‌کند، گرایش به خشونت است، پدیده‌ای که در سال‌ها و خصوصاً ماه‌های اخیر سربرآورده است؛ چه اگر آتش چیزی برای بلعیدن نیابد، خودش را می‌بلعد.
تعصبات و خشونت‌های طائفه‌ای به زودی طوایف و گروه‌ها را درمی‌نورد و به اشخاص و طبقات اجتماعی و خانواده‌ها و تودهٔ مردم سرایت می‌کند، این‌جاست که نگه‌دارنده‌ای جز خداوند برای کشورها نیست.