یک مرتبه امام ابوحنیفه (رحمه الله) در مدینه منوره با امام باقر (رحمه الله) ملاقات کردند. امام باقر نسبت به امام ابوحنیفه حرفهای ناروایی شنیده بودند. امام باقر (رحمه الله) فرمودند: شما ابوحنیفه اید که در دین تغییر آورده اید و در مقابل قرآن و حدیث قیاس را برمی گزینید؟ حضرت امام ابوحنیفه (رحمه الله) […]

یک مرتبه امام ابوحنیفه (رحمه الله) در مدینه منوره با امام باقر (رحمه الله) ملاقات کردند. امام باقر نسبت به امام ابوحنیفه حرفهای ناروایی شنیده بودند. امام باقر (رحمه الله) فرمودند: شما ابوحنیفه اید که در دین تغییر آورده اید و در مقابل قرآن و حدیث قیاس را برمی گزینید؟
حضرت امام ابوحنیفه (رحمه الله) با ادب و احترام فراوان پاسخ دادند: اجازه بدهید حقیقت را عرض کنم، اگر من قیاس را ترجیح می دادم طوری که اشتباه به عرضتان رسانده اند؛ به زن به خاطر ضعفش دو سهم از ارث می دادم. آنگاه از امام باقر (رحمه الله) پرسیدند: نماز بهتر است  یا روزه؟ امام باقر فرمودند: نماز. امام فرمود: اگر من قیاس می کردم برای زن حائضه قضای نماز را لازم می دانستم نه روزه را. آنگاه پرسیدند: منی کثیف تر است یا بَول؟ فرمودند: بول. حضرت امام ابوحنیفه (رحمه الله) فرمودند: اگر من قیاس را ترجیح می دادم بر خروج بول غسل را واجب می دانستم نه منی. در حالی که من هرگز چنین نکرده ام.
وقتی امام باقر (رحمه الله) سخنان امام ابوحنیفه  (رحمه الله) را شنیدند، امام را تحسین کردند و پیشانیشان را بوسیدند.

 

برگرفته از کتاب: واقعات شگفت انگیز از امام ابوحنیفه رحمه الله / گردآورنده: عبدالرحمن سلیمی