انوار وب: يک مرکز حقوقي مغربي پيامي قوي را از بازداشت شدگان مسلمان منتشر نمود که طي آن اين افراد بازداشت شده وزير دادگستري مغرب، مصطفي الرميد را متهم به دادن پوشش قانوني به مديريت زندان ها براي شکنجه ي زندانيان مسلمان و تحت فشار قرار دادن خانواده هاي آنها نمودند.ياسين بوحنيت، سخنگوي زندانيان مسلمان […]

انوار وب: يک مرکز حقوقي مغربي پيامي قوي را از بازداشت شدگان مسلمان منتشر نمود که طي آن اين افراد بازداشت شده وزير دادگستري مغرب، مصطفي الرميد را متهم به دادن پوشش قانوني به مديريت زندان ها براي شکنجه ي زندانيان مسلمان و تحت فشار قرار دادن خانواده هاي آنها نمودند.
ياسين بوحنيت، سخنگوي زندانيان مسلمان در زندان سلا با انتشار یک ويديو که توسط سازمان “العدالة للمغرب” که مقر آن در لندن است منتشر شد از دليل تغيير مواقف وزير دادگستري، مصطفي الرميد پرسيد از آن جايي که وي هنگامي که وکيل بود به شدت از بازداشت شدگان مسلمان حمايت مي نمود اما هنگامي که وزير شد صفت “زندانيان رأي و عقيده” را از آنان نفي نمود.
همچنين بازداشت شدگان مسلمان از تمام سازمان هاي حقوق بشري خواستند که براي توقف آنچه آنها تداوم شکنجه هاي مخفيانه و آزار و اذيت و فشار از سوي مديرت زندان هاي مغرب و از برکت حزبي که خود را حزب “العداله و تنميه” مي نامد خواندند دخالت کنند.
منبع: اخبار جهان اسلام