تصویر درج شده محل مساجد و تعداد دفعات و چگونگی یورش را که بعد از ماجرای شارلی ابدو مورد حمله قرار گرفته اند، را نشان می دهد. منبع: أخبار العالم

تصویر درج شده محل مساجد و تعداد دفعات و چگونگی یورش را که بعد از ماجرای شارلی ابدو مورد حمله قرار گرفته اند، را نشان می دهد.

منبع: أخبار العالم