مردی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا می زند، مرد به قصد نجات دستش را به طرف عقرب دراز کرد، اما عقرب تلاش کرد تا او را نیش بزند؛ مرد دوباره سعی کرد عقرب را نجات دهد، اما عقرب تلاش می کرد مرد را نیش بزند! فردی در آن […]

مردی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا می زند، مرد به قصد نجات دستش را به طرف عقرب دراز کرد، اما عقرب تلاش کرد تا او را نیش بزند؛ مرد دوباره سعی کرد عقرب را نجات دهد، اما عقرب تلاش می کرد مرد را نیش بزند!

فردی در آن نزدیکی بود به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش می زند دست نمی کشی؟! مرد گفت: طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن، چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم؟!
ارسالی از: عیسی امیری