با فرا رسیدن رمضان سعی کنیم برای خود برنامه ها و اهدافی را ترسیم کرده و مدنظر داشته باشیم در ماه رمضان تا می توانی کار خیر انجام بده چرا که نمی دانی کدام یک باعث بهشتی شدنت می شوند. از آنجا که روزه یک کار پوشیده و مخفی هست روزه داری باعث می شود […]

با فرا رسیدن رمضان سعی کنیم برای خود برنامه ها و اهدافی را ترسیم کرده و مدنظر داشته باشیم

در ماه رمضان تا می توانی کار خیر انجام بده چرا که نمی دانی کدام یک باعث بهشتی شدنت می شوند.

از آنجا که روزه یک کار پوشیده و مخفی هست روزه داری باعث می شود تا یاد بگیریم چگونه کارها را پوشیده انجام بدهیم؛  پس مخفیانه صدقه بده و به دیگران بدون اینکه در بوق و کرنا بدمی، کمک کن.

اگر می خواهی در این ماه مبارک و پر فضیلت به پاداش بزرگی دست بیابی کارهای نیک را بگونه ای انجام بده که هیچ کس خبر نشود مثل نماز شب که تو و خدایت از آن آگاه هستی.

در این لحظاتی که شما شاد و خرسند هستی هستند کسانی که از لحاظ معیشتی در تنگی و سختی بسر می برند، دست آنها را بگیر و به آنان کمک کن. و تا می توانی به اطرافیانت کمک کن تا در قیامت در زیر سایه عرش خداوند جای داشته باشی.

در این ماه کارهای زیادی می توان انجام داد از قبیل: خواندن نماز نافله، قیام شب، دادن زکات و دعا کردن.

در قلب خودت نسبت به کسی کینه، عداوت و دشمنی قرار نده بلکه همه را ببخش.  

اگر توانایی داری در زمینه آزادی زندانیان و کمک به افراد مقروض کوتاهی نکن.

متاسفانه دوری ما از قرآن باعث شده تا کینه و عداوت در قلوب ما جای بگیرد حال با رسیدن رمضان و گشوده شدن درهای رحمت خداوند، ما نیز از دیگران درگذریم.

اگر توانایی داریم در زمینه غذا دادن به مستمندان و افراد گرسنه و خوشحال کردن یتیم ها، کوشا باشیم.
صله رحم را بجا بیاوریم و جویای احوال خویشان و دوستان خود باشیم.

از کمک کردن به افراد آبرومند که دست نیازی به پیش کسی دراز نمی کنند دریغ نورزیم و جویای احوال آنها باشیم.

منتظر نباشیم تا پایان ماه رمضان برسد و آنگاه صدقه فطر خود را بدهیم بلکه پیشدستی کنیم و زودتر بپردازیم تا مستمندان بتوانند با آن برای خود لباس و غذا تهیه کنند.
منبع: طریق الاسلام (با تلخیص و تصرف)