استاد سفر الحوالی-حفظه الله: آمریکا همانند مردمان دوران جاهلیت که بت‌هایی برای خود تراشیده بودند، برای خود بت‌های دروغینی به نام آزادی ، دموکراسی، و انسانیت ساخته است اما هرگاه گرسنه شوند، بت‌هایش را می خورد.

استاد سفر الحوالی-حفظه الله:
آمریکا همانند مردمان دوران جاهلیت که بت‌هایی برای خود تراشیده بودند، برای خود بت‌های دروغینی به نام آزادی ، دموکراسی، و انسانیت ساخته است اما هرگاه گرسنه شوند، بت‌هایش را می خورد.