كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ / عنکبوت۵۷ هر نفْسى، چشنده‌ى مرگ است؛ سپس به سوى ما باز گردانده مى‌شويد. 🔹 همه مرگ را می چشند نیکوکار و بدکار، ثروتمند و فقیر، متواضع و متکبر 🔹مرد باشی یا زن، مرگ تمامت می‌کند، ♦️ مفید باش تا جاودانه زندگی کنی … جهان یادگارست و ما […]

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ / عنکبوت۵۷
هر نفْسى، چشنده‌ى مرگ است؛ سپس به سوى ما باز گردانده مى‌شويد.

🔹 همه مرگ را می چشند
نیکوکار و بدکار، ثروتمند و فقیر، متواضع و متکبر

🔹مرد باشی یا زن، مرگ تمامت می‌کند،

♦️ مفید باش
تا جاودانه زندگی کنی …

جهان یادگارست و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی
به نام نکو گر بمیرم رواست
مرا نام باید که تن مرگ راست.

📚 منبع: نکات قرآنی