آیا میخواهی بدانی حجاب چیست؟! حجاب آرامش درونی، استحکام خانواده و تضمین کننده سلامت جامعه  و مصونیت آن دربرابرحیله های شیطانی و تهاجم فرهنگی است خداوند متعال و پیامبرش ما را بدان فرمان داده اند، و امت دربرابر آن اجماع دارند . خداوند متعال فرموده است:((وقل  للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن […]

آیا میخواهی بدانی حجاب چیست؟! حجاب آرامش درونی، استحکام خانواده و تضمین کننده سلامت جامعه  و مصونیت آن دربرابرحیله های شیطانی و تهاجم فرهنگی است

خداوند متعال و پیامبرش ما را بدان فرمان داده اند، و امت دربرابر آن اجماع دارند . خداوند متعال فرموده است:((وقل  للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن)) نور31
(وبه زنان باایمان بگو :دیدگان خودراازهرنامحرمی فروبندند وپاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند ، مگر آنچه به طبع از آن پیداست و باید روسری خویش را برگردن خود فرواندازند)
حجاب کامل و مقبول و برتر سه بخش را شامل می شود:
 
1.حجاب پوششی:
خداوند متعال فرموده است:((یاایها النبی قل لازواجک و بناتک ونساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین ))احزاب59
)ای پیغمبر، به همسران وبه دخترانت وبه زنان مومنان بگو : پوشش های خودرا برخود فروتر گیرید، این برای آنکه شناخته شوید ؛ و درنتیجه اذیت وآزار نبینید به احتیاط نزدیکتر است(

به تحقیق خداوند، شرم و حیا و پوشش را برزن مسلمان واجب نموده ، تا بدین وسیله از زن نامسلمان وغیر متعهد بازشناخته شود. لباس و پوشش به وی نقشی را ارزانی میدارد ، که در حقیقت او را به اوج نیکویی می برد؛ نه اینکه بازیچه و بیهوده و هرزه پنداشته شود. درنتیجه نه با زبان و نه با رفتار ازدیگران آزار نمی بیند و کسی که دلش بیمار و ناپاک است دروی طمع نمی کند.
همانطورکه پیامبرصلی الله علیه وسلم میفرمایند ازدوگروه جهنمی خبرمی دهم:((کاسیات عاریات ممیلات رئوسهن کاسنمه البخت المائله)
زنان پوشیده عریان که خرامان خرامان راه می روندوموهای آنهابسان کوهان شتراست
 
2.حجاب گفتاری:
**فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا**احزاب32
☆☆پس به ناز سخن مگویید تاآنکه دردلش بیماریست طمع ورزد ،وگفتاری شایسته گویید.☆☆
 
3.حجاب رفتاری:
**یادمان نرودرفتارهازبان دارند**
**ولایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن**نور31
☆☆و پاهای خودرا به گونه ای به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد☆☆
خواهرم! سردفترصفحات قلبت رابه ایمان و تسلیم وحیا زرین نما…تا گلبرگ وجودت درکاسبرگ زیبای حجاب به وقار وعفت شکفته شود  و آنگاه آن شود که خداخواهد…
نویسنده : نسیبه عبدی  
منبع: پينوس