انوار وب: مشاور فرهنگی رئیس جمهور در طی همایش ملی اعتدال گفت: انتخاب سیاست‌ها در ایجاد رویکرد افراطی، تفریطی و یا اعتدالی اهمیت دارد. برای بدست آوردن یک رویکرد اعتدالی نیازمند انتخاب سیاست درست هستیم.   حسام الدین آشنا در همایش ملی اعتدال اظهار کرد: سیاست فرهنگی معطوف به عرصه های مشخصی است. عرصه فرهنگ […]

انوار وب: مشاور فرهنگی رئیس جمهور در طی همایش ملی اعتدال گفت: انتخاب سیاست‌ها در ایجاد رویکرد افراطی، تفریطی و یا اعتدالی اهمیت دارد. برای بدست آوردن یک رویکرد اعتدالی نیازمند انتخاب سیاست درست هستیم.

 

حسام الدین آشنا در همایش ملی اعتدال اظهار کرد: سیاست فرهنگی معطوف به عرصه های مشخصی است. عرصه فرهنگ به میراث فرهنگی ، هنر ، ارتباطات و رسانه ، سرگرمی و ورزش همچنین گردشگری تقسیم بندی می‌شود. ما باید در سه سیاست کلی برای خود تعیین تکلیف کنیم. سیاست اول مشخص شدن تکلیفمان در حوزه هویت فرهنگی، سیاست دوم حیات فرهنگی و سیاست سوم امنیت فرهنگمان است.

 

وی ادامه داد: هویت فرهنگی دو چالش اصلی دارد. یک ملت احتیاج دارد درخواست احساس هویت واحد در میان همه وابستگانش داشته باشد، اما واقعیت این است که باید چتر هویت عام تمام تنوع و تکثر هویت ها را هم دربربگیرد. اینکه ما میان آنها سیاست درست انتخاب کنیم نشان‌دهنده رویکرد اعتدالی و یا برعکس رویکرد افراطی و تفریطیمان است.گاهی چنان سفت می گیریم که هیچ هویتی جز هویت قالب قبول نمی کنیم در آن صورت به نسل کشی فرهنگی متهم می شویم و گاهی بایک گسست فرهنگی عمیق روبرو می شویم.

 

آشنا با بیان این‌که سیاست فرهنگی اعتدال افتخار فرهنگی است تصریح کرد: سیاست فرهنگی اعتدال میان سیاست های دیگر باعث افتخار فرهنگی است که همگان می توانند به هویت بالاسری خود افتخار کنند و درعین حال هم در مورد هویت خودشان هم احترام ببینند . در مرحله حیات فرهنگی مسئله این است که چگونه فرهنگ را وارد زندگی مردم کنیم.

 

وی همچنین افزود: در میان فرهنگ با دو معضل عدالت و رونق فرهنگی مواجه هستیم. احتیاج در میان همه مردم امکانات دسترسی فرهنگ و تولید آن را گسترش دهیم.اینکه از ده گروه برای تولید فرهنگی دعوت کنیم ولی جامعه تولید ما را مصرف نکند ودر عوض آنچه را که نه تنها ما حمایت نمی کنیم بلکه منع می کنیم را استفاده کند، اصلا خوب نیست. فاصله میان آنچه که ما از آن حمایت می کنیم و مردم مطرح می‌کنند زیاد است.

منبع: جماران