سؤال: آيا استفاده از بدليجات براي زنان جايز است؟   جواب: استفاده از هر نوع بدليجات بنابر قول راجح براي زنان جائز مي‌باشد.* *تتمة احسن الفتاوي، احكام لباس و زينت: 405.

سؤال: آيا استفاده از بدليجات براي زنان جايز است؟

 

جواب: استفاده از هر نوع بدليجات بنابر قول راجح براي زنان جائز مي‌باشد.*

*تتمة احسن الفتاوي، احكام لباس و زينت: 405.