انوار وب: مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، پایتخت کشور را به مقصد نامعلوم ترک کردند.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، از صبح روز گذشته با کامیونت ها و تاکسی […]

انوار وب: مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، پایتخت کشور را به مقصد نامعلوم ترک کردند.
به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، از صبح روز گذشته با کامیونت ها و تاکسی هایی پایتخت کشور را به مقصد نامعلوم ترک کردند.

یکی از این مسافران مسلمان آفریقای مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: مسلمانان آواره شهر بانگی را از مرزهای شمالی ترک کردند.
این در حالی است که در این سفر ناامن، گروههای افراطی مسیحی آنتی بالاکا به یکی از کامیونتهای حامل مسلمانان حمله ورشد اما با تیرهای هوایی نیروهای آفریقایی متفرق شدند.
جمعیت مسلمان آفریقای مرکزی با هجوم مسیحیان افراطی مورد خشونت، کشتار و آوارگی واقع شده اند در حالی که جامعه بین الملل تا کنون راهکاری برای آن نیافته است.
منبع: شبستان