انوار وب: دولت سعودی امروز پنج شنبه را به عنوان اول ذی الحجه اعلان نمود. دادگاه عالی عربستان سعودی امروز پنج شنبه را به عنوان اول ذی الحجه 1435 اعلان نمود. بر این اساس جمعه برابر با سه اکتبر روز عرفه بوده و شنبه مصادف با چهارم اکتبر روز عید می باشد.منبع: المواطن

انوار وب: دولت سعودی امروز پنج شنبه را به عنوان اول ذی الحجه اعلان نمود.

دادگاه عالی عربستان سعودی امروز پنج شنبه را به عنوان اول ذی الحجه 1435 اعلان نمود. بر این اساس جمعه برابر با سه اکتبر روز عرفه بوده و شنبه مصادف با چهارم اکتبر روز عید می باشد.
منبع: المواطن