ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می‌شود: ▪️ ۱. نصیحت تکراری ▫️ ۲. تذکر مداوم ▪️ ۳. سرزنش ▫️ ۴. منت گذاشتن ▪️ ۵. مقایسه کردن ▫️ ۶. جر و بحث کردن زیاد ▪️ ۷. برچسب منفی زدن ▫️ ۸. پیش بینی منفی(نفوس بد) ▪️ ۹. گله و شکایت مداوم ▫️ ۱۰. متهم کردن

ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می‌شود:

▪️ ۱. نصیحت تکراری
▫️ ۲. تذکر مداوم
▪️ ۳. سرزنش
▫️ ۴. منت گذاشتن
▪️ ۵. مقایسه کردن
▫️ ۶. جر و بحث کردن زیاد
▪️ ۷. برچسب منفی زدن
▫️ ۸. پیش بینی منفی(نفوس بد)
▪️ ۹. گله و شکایت مداوم
▫️ ۱۰. متهم کردن