✍🏾: دكتر عبدالكريم بكار هجرت پیامبر ﷺ از مکه به مدینه درس‌های زیادی به ما می‌دهد که شاید از مهم‌ترین این درس‌ها آن است که: اولویت بی‌قید و شرط از آنِ عقیده و اصول است تا آنجا که به خاطرش باید ترک وطن کرد.

 

✍🏾: دكتر عبدالكريم بكار
هجرت پیامبر ﷺ از مکه به مدینه درس‌های زیادی به ما می‌دهد که شاید از مهم‌ترین این درس‌ها آن است که:

اولویت بی‌قید و شرط از آنِ عقیده و اصول است تا آنجا که به خاطرش باید ترک وطن کرد.