انوار وب: پلیس کانادا تصمیم گرفته تا برای جذب زنان مسلمان الگوهایی برای حجاب افسران زن در این نهاد ارائه دهد.به گزارش شبستان، پلیس کانادا در مراحل اولیه مشخص کردن یک الگوی حجاب برای افسران زن پلیس قرار دارد.طرح پلیس در حال حاضر مبتنی بر دو الگوی حجاب برای افسران است.در حال حاضر دو الگو […]

انوار وب: پلیس کانادا تصمیم گرفته تا برای جذب زنان مسلمان الگوهایی برای حجاب افسران زن در این نهاد ارائه دهد.
به گزارش شبستان، پلیس کانادا در مراحل اولیه مشخص کردن یک الگوی حجاب برای افسران زن پلیس قرار دارد.
طرح پلیس در حال حاضر مبتنی بر دو الگوی حجاب برای افسران است.
در حال حاضر دو الگو برای حجاب افسران زن طراحی شده است.
به گفته پلیس،این طرح موجب می شود که زنان مسلمان نیز بتوانند کار در نیروی پلیس را به عنوان شفل و حرفه خود انتخاب کنند.
رییس پلیس «ادمونتون» در این باره گفت:ما به زنان بیشتر ی برای گذارندن دوره های پلیسی نیاز داریم.
وی در این باره گفت:زنان مسلمان بخشی از جامعه ادمونتون هستند پس اگر ما بخواهیم تعداد زنان را نهاد پلیس افزایش دهیم باید موانعی که بر سر را زنان مسلمان وجود دارد،بردایم.