حسن بصری-رحمه الله-: فساد قلب از شش عامل نشأت می‌گیرد: ▪️ انجام گناه به امید توبه ▫️ آموختن و عمل ننمودن ▪️ عمل بدون اخلاص ▫️ بهره بردن از نعمت شکر نکردن ▪️ راضی نبودن به تقدیر و داده‌ی خدا ▫️ دفن کردن مردگان و عبرت نگرفتن

حسن بصری-رحمه الله-:

فساد قلب از شش عامل نشأت می‌گیرد:
▪️ انجام گناه به امید توبه
▫️ آموختن و عمل ننمودن
▪️ عمل بدون اخلاص
▫️ بهره بردن از نعمت شکر نکردن
▪️ راضی نبودن به تقدیر و داده‌ی خدا
▫️ دفن کردن مردگان و عبرت نگرفتن