▪️ ۱٫ آرزوهای طولانی داشتن و فراموش کردن مرگ ▫️ ۲٫ خوب تربیت نشدن ▪️ ۳٫ زیاد بودن نعمت ▫️ ۴٫ تقلید کورکورانه از برخی سبک‌های اشتباه ▪️ ۵٫ شهوت‌پرستی 🔶 راه‌های علاج: ▪️ ۱٫ عادت ندادن نفس به راحتی و تنبلی ▫️ ۲٫ زاهدانه زیستن ▪️ ۳٫ نگاه کردن به کسانی که از نظر […]

▪️ ۱٫ آرزوهای طولانی داشتن و فراموش کردن مرگ
▫️ ۲٫ خوب تربیت نشدن
▪️ ۳٫ زیاد بودن نعمت
▫️ ۴٫ تقلید کورکورانه از برخی سبک‌های اشتباه
▪️ ۵٫ شهوت‌پرستی

🔶 راه‌های علاج:
▪️ ۱٫ عادت ندادن نفس به راحتی و تنبلی
▫️ ۲٫ زاهدانه زیستن
▪️ ۳٫ نگاه کردن به کسانی که از نظر دنیوی در سطح پایین‌تری هستند.
▫️۴٫ آروزهای طولانی نداشتن
▪️ ۵٫ مطالعه زندگی انسان‌های صالح و زاهد پیشه
▫️ ۶٫ دست کشیدن از برخی نعمت‌ها که در اختیار است.
▪️ ۷٫ همنشینی با فقرا و نیازمندان بر یک سفره