انوار وب: شماری از علمای دینی در یک همایش بزرگ مردمی در شهر هرات خواهان پایان دادن به موضوعات قومی در افغانستان شدند.آنان تاکید دارند که دامن زدن موضوعات قومی در ده سال گذشته بیشتر بگونه هدفمند، از سوی دشمنان مردم و گروه های خاص به هدف امتیاز گیری  صورت گرفته و از مردم ودولت […]

انوار وب: شماری از علمای دینی در یک همایش بزرگ مردمی در شهر هرات خواهان پایان دادن به موضوعات قومی در افغانستان شدند.آنان تاکید دارند که دامن زدن موضوعات قومی در ده سال گذشته بیشتر بگونه هدفمند، از سوی دشمنان مردم و گروه های خاص به هدف امتیاز گیری  صورت گرفته و از مردم ودولت آینده افغانستان خواهان پایان دادن به این موضوع شدند.این عالمان دین همچنان ایجاد بانک های غیر اسلامی را یکی از عوامل عمده فساد دانسته وخواهان مصدود ساختن آنها هستند.

علمای دین در ولایت هرات دامن زدن به موضوعات قومی را در کشور محکوم نموده وخواستار توقف این پدیده شدند.

این علما در همایش بزرگ مردمی زیرنام پایان “هفته احیاء سنت نبوی “  تاکید ورزیدند که دامن زدن موضوعات قومی در ده سال گذشته بیشتربگونه هدفمند، ازسوی دشمنان افغانستان وگروه های خاص به هدف امتیاز گیری صورت گرفته است.

این علما همچنان بانگرانی از افزایش فساد اداری در کشور،  ایجاد بانک های غیر اسلامی را یکی از عوامل عمده فساد دانسته وخواهان مصدود ساختن آنها در افغانستان هستند.

افزایش تشکل های قومی ودامن زدن به این موضوعات اخیرآ شکایت زیاد شهروندان افغانستان را بدنبال داشته است.

بااین حال آگاهان امور سیاسی واکنش عالمان دین در برابر پدیدهای تفرقه افکن در کشور را تاثیرگذار خوانده و دامن زدن موضوعات قومی را بویژه در شرایط کنونی کشور خطر ناک میخوانند.

علمای هرات همچنان بر پایبندی مردم بر اصول اسلامی تاکید ورزیده و از وزارتهای اطلاعات و فرهنگ، و حج واقاف خواستار راه اندازی همایش ها وگفتمان های اسلامی در کشور شدند.

“هفته احیاء سنت نبوی” همایش مردمی است که همه ساله از سوی انجمن امام غزالی با محور موضوعات اسلامی درشهر هرات راه اندازی میگردد.

مسولان برگزار کننده این همایش میگویند: امسال استقبال مردان وزنان ازاین همایش بی سابقه بوده است.
منبع: کهندژ