💢 ده ها نفر در نتیجه بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح توسط اسرائیل، کشته شدند/آناتولی

 

💢 ده ها نفر در نتیجه بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح توسط اسرائیل، کشته شدند/آناتولی