انوار وب: مسلمانان شهر « بوگیلا» از ترس جان خود از دست گروههای افراطی مسیحی به سمت مقاصد نامعلومی فرار کردند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسلمانان شهر « بوگیلا» که شمار آنها به 7 هزار نفر می رسد،از ترس جان خود از دست گروههای افراطی مسیحی به سمت مقاصد نامعلومی فرار کردند.این در حالی […]

انوار وب: مسلمانان شهر « بوگیلا» از ترس جان خود از دست گروههای افراطی مسیحی به سمت مقاصد نامعلومی فرار کردند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسلمانان شهر « بوگیلا» که شمار آنها به 7 هزار نفر می رسد،از ترس جان خود از دست گروههای افراطی مسیحی به سمت مقاصد نامعلومی فرار کردند.
این در حالی است که 500 مسلمان منطقه با اسکورت نیروهای آفریقایی سازمان ملل به سمت کشور چاد روانه شدند.
سازمان پزشان بدون مرز با اعلام این خبر افزود: جمعیت مسلمانان از روز جمعه به سمت «بوسانگوا» در مرز چاد راهی شده اند.
مسلمانان آواره با نظامیانی که اطراف آنها را پوشانده بودند در کشور جا به جا می شوند.
این سازمان مردم نهاد در بیانیه ای عنوان کرد که 20 کامیون 540 تن از آخرین بازمانده های مسلمانان بوسانگوا را در گوره تخلیه کرد.
سازمان پزشکان بدون مرز از سال 2006 نگران هستند که در طول جابه جایی آواره های مسلمان ،گروههای مسلح افراطی به آنها حمله ور شوند و ضمن تیراندازی جان آنها را به خطر بیندازند.
یکی از منابع ژاندارمری «بوسانگو» در 300 کیلومتری شمال غرب بانگی گزارش داد که آخرین مسلمانان آواره این منطقه را ب ه سمت بانگی ترک کرده اند تا از خشونتهای گروههای افراطی در امان بمانند.
منبع: شبستان