انوار وب: ما نباید اشتباه کنیم،این زمین به نام مردم اسرائیل ثبت نشده است و مردم یهودی هیچ ادعای قانونی نسبت به این سرزمین که متعلق به دیگران است ندارند. روزنامه عبری زبان “یاتد نعمن” وابسته به حزب “یهودیت تورات متحد” با درج مقاله ای بیسابقه اعتراف کرد که سرزمین فلسطین متعلق به صهیونیستها نیست.انتشار […]

انوار وب: ما نباید اشتباه کنیم،این زمین به نام مردم اسرائیل ثبت نشده است و مردم یهودی هیچ ادعای قانونی نسبت به این سرزمین که متعلق به دیگران است ندارند.

روزنامه عبری زبان “یاتد نعمن” وابسته به حزب “یهودیت تورات متحد” با درج مقاله ای بیسابقه اعتراف کرد که سرزمین فلسطین متعلق به صهیونیستها نیست.
انتشار مقاله ای با عنوان “این سرزمین در سامانه ثبت زمین برای مردم اسرائیل ثبت نشده است” در روزنامه عبری زبان “یاتد نعمن” وابسته به حزب اردتوکس یهودی “یهودیت تورات متحد” موجی از انتقادها از سوی احزاب مختلف اسراییل را به دنبال داشته است تا جاییکه برخی از احزاب یهودی سردبیراین روزنامه را به کمک به منافع حماس متهم کردند.
دراین مقاله تاکید شده است که سرزمین فلسطین متعلق به اسراییلی ها نیست. در این مقاله در پاسخ به سوالی که این سرزمین به چه کسی تعلق دارد؟نویسنده مقاله استدلال میگوید:ما نباید اشتباه کنیم،این زمین به نام مردم اسرائیل ثبت نشده است و مردم یهودی هیچ ادعای قانونی نسبت به این سرزمین که متعلق به دیگران است ندارند.نویسنده در بخش دیگری از مقاله مدعیست که تنها نقاطی از این سرزمین و نه همه آن به یهودیان تعلق دارد.
منبع: خبرگزاری قدس