انوار وب: در جزیره رودس اکثر مساجد با بهانه مرمت و بازسازی بسته استدر جزیره رودس که نزدیک به ۴۰۰ سال تحت حاکمیت عثمانیان بوده است، اکثر مساجد ساخته شده در دوره عثمانی، با بهانه مرمت و بازسازی بسته است. در جزیره رودس که یکی از ۱۲ جزیره یونان بوده و بسیاری از تمدنها درآن […]

انوار وب: در جزیره رودس اکثر مساجد با بهانه مرمت و بازسازی بسته است
در جزیره رودس که نزدیک به ۴۰۰ سال تحت حاکمیت عثمانیان بوده است، اکثر مساجد ساخته شده در دوره عثمانی، با بهانه مرمت و بازسازی بسته است.

در جزیره رودس که یکی از ۱۲ جزیره یونان بوده و بسیاری از تمدنها درآن جای گرفته اند، دارای ۱۲۰ هزار نفر جمعیت میباشد که ۶ هزارتن از آنها، اصالتا ترک میباشند.این جزیره که سلطان سلیمان قانونی در سال ۱۵۲۲ آن را فتح کرده است، آثار صدها ساله عثمانی را در خود جای داده است.در این جزیره، دهها اثر عثمانی موجود است.

در رودوس که هر ساله از نزدیک به یک میلیون و نیم توریست میزبانی میکند، آثار عثمانی سالهاست که با بهانه مرمت سازی برای بازدید بسته میباشد. در این جزیره که نزدیک به ۴۰۰ سال تحت حاکمیت عثمانیان بوده است، ۱۴ مسجد، مدرسه، ۲ حمام، ۱۵ آرامگاه و کتابخانه که در دوره های مختلف ساخته شده اند، وجود دارد. این جزیره که یکی از منابع توریستی مهم یونان میباشد، به غیر از مسجد ابراهیم پاشای اهل پارگا و کتابخانه حافظ احمد آقا، به بازدید از دیگر اماکن اجازه داده نمیشود.

مسجد سلیمانیه نیز که به دستور سلطان سلیمان قانونی ساخته شده است، تنها در اعیاد فطر و قربان برای اقامه نماز باز میشود.
اطراف مساجدی که مرمت و بازسازی شان به اتمام نرسیده است، با موانعی بسته شده و درب مساجدی که کار مرمت در آنها به پایان رسیده است، هنوز بسته میباشد.
منبع: تی آر تی