انوار وب: مساجد و انجمن های اسلامی در فرانسه مروج اصلی اشاعه بانکداری اسلامی در این کشور هستند و نقش آموزشی را در این باره بر عهده دارند.به گزارش شبستان به نقل از «اسلام اجیب»، گروه 570، موسسه بانکداری اسلامی در فرانسه است که علی رغم سابقه کوتاه در فعالیت اعتماد قابل توجهی را در […]

انوار وب: مساجد و انجمن های اسلامی در فرانسه مروج اصلی اشاعه بانکداری اسلامی در این کشور هستند و نقش آموزشی را در این باره بر عهده دارند.
به گزارش شبستان به نقل از «اسلام اجیب»، گروه 570، موسسه بانکداری اسلامی در فرانسه است که علی رغم سابقه کوتاه در فعالیت اعتماد قابل توجهی را در میان فرانسوی ها از آن خود کرده است.
این شرکت توزیع کننده بسته های علمی بانکداری براساس قوانین اسلامی در میان بانکهای فرانسه است.
در این باره مساجد فرانسه نقش اصلی را برای تبلیغ و معرفی بانکداری اسلامی ایفاء می کنند.
باید خاطر نشان کرد که بخشی از فعالیت های مساجد فرانسه از سودهای حسابهای مردمی در موسسه های اسلامی تامین مالی می شوند.
موسسه بانکداری اسلامی 570 در فرانسه هماهنگ کننده معرفی برنامه های بانکداری در مساجد هستند و در این باره کنفرانس های بیشماری را برگزار می کنند.
در این باره سرمایه گذاری های محلی و منطقه ای در بانکداری اسلامی بسیار موثر بوده است.
بانکداری اسلامی پاسخی برای تقاضاهای تخصصی مالی است، جماعت مسلمان اروپا امیدواند بانکداری اسلامی در این منطقه حاکم شود.
در فرانسه بانک های اسلامی ای فعال شده اند که سرمایه های مسلمانان را به سمت ارزش های حقیقی با سودهای بالا پیش می برد.
در حالی که در خواست برای عضویت حتی موسسه های اعتباری کشاورزی را به سمت بانکداری اسلامی کشانده است.
از این منظر مقاله ای از روزنامه لو تریبون اعلام می دارد که آینده روشن از آن بانکداری اسلامی است که براساس عدالت و برابری عمل می کند.
این مقاله ادامه می دهد: نژاد گرایی غرب را از بانکداری اسلامی که یکی از موفق ترین و توانا به برقراری عدالت در سیستم مالی غرب است غافل کرده است.
پتانسیل بانکداری اسلامی نه تنها می تواند پاسخگوی فرصت های توسعه اقتصادی باشد بلکه بسیاری از سئوال های تخصصی مالی را نیز جوابگو است.
براساس این گزارش، سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی یکی از فرصت هایی است که می تواند بانک های اروپایی را با این شیوه آشنا کند.