تصویری کمیاب از مسلمانان بوسنیایی در سال 1906 که پیش از جنگ نخست بالکان، در منطقه ای در اروپای شرقی در حال اقامه نماز هستند.

تصویری کمیاب از مسلمانان بوسنیایی در سال 1906 که پیش از جنگ نخست بالکان، در منطقه ای در اروپای شرقی در حال اقامه نماز هستند.