شبکه بی بی سی عربی با پخش گزارشی از مشکلاتی که مسلمانان کوبا با آن روبرو هستند پرده برداشت، مسلمانان دراین کشور برای انجام عبادت و عمل به مبادی اسلامی دچار مشکل هستند و برای فراگرفتن معارف اسلامی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند به نحوی که در تمام این کشور حتی یک مسجد وجود ندارد. […]

شبکه بی بی سی عربی با پخش گزارشی از مشکلاتی که مسلمانان کوبا با آن روبرو هستند پرده برداشت،

مسلمانان دراین کشور برای انجام عبادت و عمل به مبادی اسلامی دچار مشکل هستند و برای فراگرفتن معارف اسلامی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند به نحوی که در تمام این کشور حتی یک مسجد وجود ندارد.

جو حاکم بر کشور مسلمانان را واداشته تا از مناطق مختلف برای انجام نماز و شرکت درجلسات قرآنی و آموزش معارف دینی در منازل گرد هم آیند. بر اساس گزارش ها تعداد مسلمانان ساکن کوبا 5000 نفر می باشد که با وجود اینکه نسبت به جمعیت کشور کم هستند اما تعداد آنها رو به افزایش می باشد.
مصدر: رصد عربی