به گزارش انواروب به نقل از الالوکه تعدادی از شهروندان تاجیک از خشونت نیروهای امنیتی علیه خود گلایه دارند که صرفا به خاطر داشتن ریش از جانب ماموران امنیتی مورد آزار قرار گرفته اند و  گفته اند که این منافی آزادی و حقوق بشر است.   در همین حال دولت تاجیکستان منکر صدور چنین حکمی […]

به گزارش انواروب به نقل از الالوکه تعدادی از شهروندان تاجیک از خشونت نیروهای امنیتی علیه خود گلایه دارند که صرفا به خاطر داشتن ریش از جانب ماموران امنیتی مورد آزار قرار گرفته اند و  گفته اند که این منافی آزادی و حقوق بشر است.

 

در همین حال دولت تاجیکستان منکر صدور چنین حکمی شده است.

یکی از افرادی که مورد حمله پلیس قرار گرفته می گوید: داشتم به بازار می رفتم که توسط پلیس دستگیر شدم و آنان بدون هیچ حقی ریش مرا تراشیدند.

وی می افزاید: نمی دانم که دولت بر اساس چه حقی چنین کاری کرده است؟

وی ادامه داد: ریش خود را دوباره کوتاه نخواهم کرد. و گفت: نزدیک به دو ماه است که ماموران امنیتی تاجیکستان افراد ریش دار را دستگیر نموده و ریش های شان را بزور می تراشند.

شایان ذکر است که پلیس صدها نفر ریش دار را دستگیر نموده و ریش های آنها را تراشیده است.

یکی دیگر از افراد شاکی می گوید: برای اینکه ریش خود را نتراشم به پلیس پناه بردم وآنان در جوابم گفتند: فقط افراد بالای چهل سال حق گذاشتن ریش دارند!