ناصر عبد ربه در حین بوسیدن پیشانی مادر در دادگاه اسرائیلی   منبع: العربی الجدید    

 

ناصر عبد ربه در حین بوسیدن پیشانی مادر در دادگاه اسرائیلی

 

منبع: العربی الجدید