دکتر احمد عیسی معصراوی هرکه خود را وقف دنیا کند، در پایان دنیا به او چیزی نمی‌دهد جز تکه زمینی برای دفنش، و هر که خود را وقف پروردگار کند، به او بهشتی عطا خواهد کرد به پهنای آسمان‌ها و زمین.

دکتر احمد عیسی معصراوی
هرکه خود را وقف دنیا کند، در پایان دنیا به او چیزی نمی‌دهد جز تکه زمینی برای دفنش، و هر که خود را وقف پروردگار کند، به او بهشتی عطا خواهد کرد به پهنای آسمان‌ها و زمین.