هجرت اصحاب بخاطر فرار از فشارها یا به دلیل ترس و ناامیدی نبود یا از این باور که باطل پیروز شده یا بر اساس شک در تاخیر نصرت خداوند نشأت نگرفته بود بلکه هجرت همانند اشتیاق به شهادت در راه خدا بخشی از زندگی مسلمان است. هجرت از یک مکان به مکان دیگر تا زمانی […]

هجرت اصحاب بخاطر فرار از فشارها یا به دلیل ترس و ناامیدی نبود یا از این باور که باطل پیروز شده یا بر اساس شک در تاخیر نصرت خداوند نشأت نگرفته بود بلکه هجرت همانند اشتیاق به شهادت در راه خدا بخشی از زندگی مسلمان است.

هجرت از یک مکان به مکان دیگر تا زمانی که دین حاکم شود،  برای مسلمانانی  که امکانات لازمه برای رویارویی با دشمن  را ندارند،  و تا  بدست آوردن قوت لازمه برای مخالفت با ستمگران، یک امر ضروری ست. پس هجرت قربانی و بخشش و دست کشیدن از دنیا برای دین خدا در راستای دوستی با خدا و رسولش و مومنین می باشد و همچنین برائت از کفار، منافقین، مشرکین و کسانی که با خدا و رسولش در حال جنگ می باشند، است. و نیز همگام شدن با گروه مومنان مجاهد و تلاشگر هست.
مصدر: طریق الاسلام
ترجمه: عصمت الله تیموری