انواروب: وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گوید: بدون اجازه مخصوص این وزارتخانه وارد کردن کتاب به کشور و یا برعکس از کشور بیرون بردن کتاب‌ها ممکن نیست. شیرعلی خواجه‌اف، سردار شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت: وارد نمودن کتاب به جمهوری بدون اجازه وزارت ممکن نیست .وی گفت: بدون در نظر […]

انواروب: وزارت فرهنگ تاجیکستان می‌گوید: بدون اجازه مخصوص این وزارتخانه وارد کردن کتاب به کشور و یا برعکس از کشور بیرون بردن کتاب‌ها ممکن نیست.

شیرعلی خواجه‌اف، سردار شعبه حفظ و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت: وارد نمودن کتاب به جمهوری بدون اجازه وزارت ممکن نیست .
وی گفت: بدون در نظر گرفتن تعداد کتاب‌ها وارد شونده، شهروندان باید اجازه ‌نامه وزارت فرهنگ را بگیرند.

به گفته خواجه‌اف، این دستورات به همه کشور‌ها مربوط است و بدون در نظر گرفتن زبان و یا حروف کتاب، چنین اجازت‌نامه باید گرفته شود و پس از آن برای وارد و یا صادر کردن آن اجازه داده می‌شود .
منبع: وستوک نیوز ( پایگاه خبری وابسته به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان )