بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کویت، امیر کویت صباح خالد احمد الصباح را به عنوان ولیعهد این کشور منصوب کرده است./تسنیم

 

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کویت، امیر کویت صباح خالد احمد الصباح را به عنوان ولیعهد این کشور منصوب کرده است./تسنیم