▪️ ۱٫ اخلاص نیت ▫️ ۲٫ از مال حلال باشد ▪️ ۳٫ دادن به افراد مستحق ▫️ ۴٫ منت نگذاشتن بر مستحق ▪️ ۵٫ مخفی دادن صدقه ▫️ ۶٫ صدقه دادن از چیزی که برای انسان ارزش دارد. ▪️ ۷٫ اولویت صدقه دادن به نزدیکان و خویشاوندان

▪️ ۱٫ اخلاص نیت
▫️ ۲٫ از مال حلال باشد
▪️ ۳٫ دادن به افراد مستحق
▫️ ۴٫ منت نگذاشتن بر مستحق
▪️ ۵٫ مخفی دادن صدقه
▫️ ۶٫ صدقه دادن از چیزی که برای انسان ارزش دارد.
▪️ ۷٫ اولویت صدقه دادن به نزدیکان و خویشاوندان