انواروب: کنفرانس« در مواجه با اسلام هراسی چه کنیم؟» در روز ۲۵ اکتبر در شهر «تورکوآن» فرانسه برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، کنفرانس« در مواجه با اسلام هراسی چه کنیم؟» در روز 25 اکتبر در شهر «تورکوآن» فرانسه برگزار می شود.جمعیت مسلمان این شهر با برگزاری کنفرانس اسلامی درنظر […]

انواروب: کنفرانس« در مواجه با اسلام هراسی چه کنیم؟» در روز ۲۵ اکتبر در شهر «تورکوآن» فرانسه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، کنفرانس« در مواجه با اسلام هراسی چه کنیم؟» در روز 25 اکتبر در شهر «تورکوآن» فرانسه برگزار می شود.
جمعیت مسلمان این شهر با برگزاری کنفرانس اسلامی درنظر دارند راه کارهای مقابله با اسلام هراسی در فرانسه را ریشه یابی کنند.
در این کنفرانس سخنگوی انجمن مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه و جامعه شناسان و اندیشمندان حضور می یابند.