آن خداوندی که او بر پادشاهـــــــــــــان پادشاست            مستحق عدیت و مجد و جــــــــــــــلال و کبریاستگر به دل خدمت کنی او را سزای خدمت است            ور به جان او را ثنا گویی ســــــــــــــزاوار ثناستگر هدی خواهی گواهی ده که معبودت […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن خداوندی که او بر پادشاهـــــــــــــان پادشاست            مستحق عدیت و مجد و جــــــــــــــلال و کبریاست
گر به دل خدمت کنی او را سزای خدمت است            ور به جان او را ثنا گویی ســــــــــــــزاوار ثناست
گر هدی خواهی گواهی ده که معبودت یکیست            وان یکی بی یار و بی همتا و بی چون و چراست
سید اولاد آدم خـــــــــــــــــــاتم پیغمــــــــــــــبران            مهتر عالم شفیع روز محــــــــــــــــشر مصـطفاست
نائب پیشین او بوبکـــــــــــــــــر و آنگـاهی عمر            بعد از او عثمان، بعد از وی علی مرتضــــــــاست
گر برین دین و بدین مذهب زدنیا بگــــــــــذری            جای تو در جنت الفـــــــــــــــردوس جای اولــیاست
او خداونـــدی که در وصـــــــــف وجود جود او            حجت سنی قوی و حـــــــــــــاجت مــؤمن رواست
بر ثنای حق مــــــــــــــــعزی را دعا باید همی            زانکه مقصود معزی را ثنـــــــــــای حــق دعاست

دیوان اشعار امیر معزی