انوار وب: یگ گروه افراطی، مسجدی در بانگوئی آفریقای جنوبی را تخریب کرده و به آتش کشیدند.به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، یک گروه خشمگین به مسجدی در منطقه «بانگوئی» در آفریقای مرکزی حمله و آنجا را به آتش کشیدند.شاهدان عینی گفتند: چند نفر با میله های آهنی به دیوار مسجد حمله […]

انوار وب: یگ گروه افراطی، مسجدی در بانگوئی آفریقای جنوبی را تخریب کرده و به آتش کشیدند.
به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، یک گروه خشمگین به مسجدی در منطقه «بانگوئی» در آفریقای مرکزی حمله و آنجا را به آتش کشیدند.
شاهدان عینی گفتند: چند نفر با میله های آهنی به دیوار مسجد حمله کرده و بخشی از مسجد را تخریب کردند.
این گروه که به نظر می آید از شورشیان سابق هستند، شعارهای نژادپرستانه نیز علیه مسلمانان سر دادند.
دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز از کشته شدن دو نفر از سربازان خود در این حمله خبر داد.