دسته: ادب و هنر

آدم برفی

آسمان هم شده امسال بخیلمادرم چیست بر این کار دلیل؟از دل مادرش آهی برخاست«طفلکم این همه از کرده‌ی ماست»

ای خدا باران بده

دشت وصحرا تشنه انددامدارن خسته اندقلب ها بشکسته اند ای خدا باران بده چشم ها بر آسمان کودک و پیر و جوانای تو ذات بیکرانای خدا باران بده توبه کردیم…

نبار ای آسمان لطفاً!…

فقط ای آسمان اینک، تو بغضت  را نگه‌دار و تحمل کن و ای سرما! نزن بر چهره‌های زار مردم سیلی‌اَت اینک تحمل کن مپنداری که ناشکریم تو رحمت هستی ای…

ای مسلمان تا به کی؟

ای مسلمان تا به کی بیهوده خاموشی چنینمات و بیخود، زار و حیران، مست و مدهوشی چنین کودکی جان می دهد در زیر تیغ کافرانای مسلمان رخت غفلت تا به…