دسته: پژوهش

حقوق شهروندی در قرآن و سنت

قوانین اسلامی، به فرد، اجتماع و حکومت اسلامی توجه دارد. شهروند موظف است که به حقوق اجتماعی و حقوق حکومت توجه کند و در مقابل، حکومت اسلامی موظف است از…

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف از واژه‌های پر‌بسامد در فرهنگ دینی و ملّی ما است و بدون شک حجاب از احکام شناخته‌شده‌ی شرعی و عفاف از پسندیده‌ترین سجایای اخلاقی است .

داستان اندلس

اما  اندلس چگونه فتح شد؟ این سرزمین از چه مراحلی گذشت و چه کسانی بر آن حکم راندند؟ تمدن بزرگ اندلس چگونه و بر اثر چه عواملی به ضعف و…

اهل‌بیت پیامبر چه کسانی هستند؟

اگر حدیث کساء و عبا نبود، آیۀ 33 سورۀ احزاب حضرت فاطمه، حضرت علی و فرزندان‌شان را شامل نمی‌شد چون اهل‌بیتِ اصلیِ رسول‌الله ازواج ایشان هستند. ازآنجایی‌که آیه این چهار…

ایرانیان چگونه اسلام آوردند؟

 در زمان معتصم عباسی یک فرمانده مسلمان با شکایت یک موبد‌ زرتشتی، امام و مؤذّن‌‌ مسلمانی را تازیانه می‌زند به این جرم که در ویرانی آتشکده زرتشتیان نقش داشته است.