ادیان د رانگلیس Archives - انواروب
جمع آوری ۱۱۶ هزار امضا برای رسمیت دادن به تعطیلات اسلامی در انگلستان 24 مه 2014

جمع آوری ۱۱۶ هزار امضا برای رسمیت دادن به تعطیلات اسلامی در انگلستان

انوار وب:  متن دعوت به همه پرسی تعیین اعیاد اسلامی و هندی به عنوان تعطیلات رسمی در انگلستان تاکنون توسط ۱۱۶ هزار نفر امضا شده است.